GTTM - การแปลตำแหน่งข้าราชการพลเรือน Thai to English (อัพเดต พรบ.2552)
ReadyPlanet.com
dot
ร้องเรียนบริการ_แปลภาษา แปลเอกสาร แปลงาน ล่าม We translate all languages | Global Translation Team | gttm-translation.com
dot
bulletร้องเรียนบริการ-GTTM
dot
dot
bulletเกียรติยศ
bulletรีวิว
bulletภาพงานล่าม-พิธีกร
dot
dot
bulletศูนย์แปลภาษาจีน
bulletศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่น
bulletศูนย์ล่ามภาษาญี่ปุ่น
bulletศูนย์แปลภาษาเกาหลี
bulletศูนย์แปลภาษาไต้หวัน
bulletศูนย์แปลภาษาอังกฤษ GTTM
bulletศูนย์แปลภาษายุโรป
bulletศูนย์แปลภาษาเอเชีย
bulletศูนย์แปลภาษาแอฟริกา
bulletศูนย์แปลภาษารัสเซีย
bulletศูนย์แปลภาษาอารบิก อาหรับ
bulletศูนย์แปลภาษากรีก
bulletศูนย์แปลภาษาอินโดนีเซีย
bulletศูนย์แปลภาษาเวียดนาม
bulletศูนย์แปลภาษาพม่า
bulletศูนย์แปลภาษาเขมร
bulletศูนย์แปลภาษาลาว
bulletศูนย์แปลภาษากะเหรี่ยง
bulletศูนย์แปลภาษาสแกนดิเนเวีย
bulletศูนย์แปลเอกสารด่วน GTTM
dot
dot
bulletประเภทเอกสาร
bulletแปลภาษาในทวีปยุโรป
bulletแปลภาษาในทวีปเอเชีย
bulletแปลภาษาในทวีปอเมริกา
bulletแปลภาษาในทวีปแอฟริกา
bulletแปลภาษาในทวีปโอเชียเนีย
bulletพิสูจน์อักษร
bulletตรวจไวยากรณ์
bulletแปลเอกสาร BTS นานา
bulletแปลเอกสาร สีลม
bulletแปลเอกสาร เพลินจิต
bulletแปลเอกสาร สุขุมวิท
bulletแปลเอกสาร เชียงใหม่
bulletแปลเอกสาร ขอนแก่น
bulletแปลเอกสาร อุดรธานี
bulletแปลเอกสาร อุบลราชธานี
bulletแปลเอกสาร หาดใหญ่
bulletแปลเอกสาร พัทยา
bulletแปลเอกสาร อำเภอเมืองชลบุรี
bulletแปลเอกสาร ศรีราชา
bulletแปลเอกสาร ภูเก็ต
bulletแปลเอกสาร เกาะสมุย
bulletแปลเอกสาร ปาย
bulletรีไรท์
bulletรับจดทะเบียนสมรส ชาวต่างชาติ
dot
บริการแปลภาษาทั่วไทย
dot
bulletแปลเอกสาร ด่วนเชียงราย
dot
dot
bulletตู้ล่ามและระบบการประชุม
bulletทำซับไตเติ้ลวิดีโอ
bulletทำซับไตเติ้ล youtube
bulletพิธีกรนานาชาติ
bulletถอดไฟล์เสียง
bulletพากย์เสียง
dot
dot
bulletรับรองเอกสาร
bulletรับรองเอกสาร-เซอร์เบีย
bulletแปลและรับรองเอกสาร-ฮ่องกง
bulletแปลเอกสาร กงสุล GTTM
bulletล่าม
bulletNotary Public (โนตารี่พับลิค)
bulletทนายรับรองเอกสาร
bulletรับรองเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญศาล
บริการรับรองเอกสาร
bulletกรมการกงสุล
bulletสถานทูต
bulletทนายโนตารีพับลิค
bulletผู้เชี่ยวชาญศาล
bulletนักแปลสาบานตน
bulletสมรส
dot
gtm อื่นๆ แปลภาษา ได้ทุกภาษา
dot
bulletวิธีใช้บริการ
bulletตรวจสอบเรา
bulletติดต่อ GTTM
bulletแผนที่ และ การเดินทาง
bulletผลงานนักแปล GTTM
bulletตัวอย่างสำนวนการแปลภาษา
bulletแผนที่
bulletทำไม ต้องเลือก GTTM
bulletสมัครงาน
dot

dot
dot
คำหลัก แปลภาษา แปลเอกสาร
dot
bulletแปลภาษา
bulletแปลเอกสาร
bulletแปลเอกสาร ราคา
bulletศูนย์แปลภาษา
bulletศูนย์แปลเอกสาร
bulletศูนย์จัดส่งล่าม
bulletแปลภาษาด่วน
bulletแปลเอกสารด่วน
bulletรับรองเอกสาร กงสุล สถานทูต ราชการ
dot
ค้นศัพท์เฉพาะ

dot
bulletคู่มือแปลเอกสาร GTTM
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletไฟล์อ้างอิงการสะกดเขตปกครองไทย
bulletวิธีชำระเงิน
GTTM - การแปลตำแหน่งข้าราชการพลเรือน Thai to English (อัพเดต พรบ.2552)

line addfriends_gttm

ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน อ้างอิงไฟล์คลิก

 

รายชื่อตําแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)                                        
ตามสายงาน ประเภท และระดับตําแหน่ง                                                
ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 45 บัญญัติให้ตําแหน่งข้าราชการ                                        

พลเรือนสามัญมี 4 ประเภท ได้แก่ ตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่งประเภททั่วไป และมาตรา 48

ให้ ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งโดยจําแนก

               

ตําแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน   เพื่อให้ยึดถือเป็นหลักในการกําหนดตําแหน่งข้าราชการ พลเรือนสามัญทุกตําแหน่งในส่วนราชการ

โดย ก.พ. ได้มีมติให้กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง จํานวน

               
245 สายงาน ใน 8 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย                                                
กลุ่มอาชีพ 1  หมายถึง กลุ่มอาชีพบริหาร อํานวยการ ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูตและ ต่างประเทศ                                        
กลุ่มอาชีพ 2  หมายถึง กลุ่มอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม                                         
กลุ่มอาชีพ 3   หมายถึง กลุ่มอาชีพคมนาคม ขนส่ง และติดต่อสื่อสาร                                              
กลุ่มอาชีพ 4  หมายถึง กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม                                                
กลุ่มอาชีพ 5  หมายถึง กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์                                                
กลุ่มอาชีพ 6  หมายถึง กลุ่มอาชีพแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข                                              
กลุ่มอาชีพ 7  หมายถึง กลุ่มอาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่างๆ                                              
กลุ่มอาชีพ 8  หมายถึง กลุ่มอาชีพการศึกษา ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชุมชน                                              
สํานักงาน ก.พ. จึงได้จัดทํา “รายชื่อตําแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.                                        
2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภท และระดับตําแหน่ง”ดังเอกสารที่แนบมานี้                                          
รายชื่อตําแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  (ไทย-อังกฤษ)                                        
ตามสายงาน ประเภท และระดับตําแหน่ง                                                
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.2552)                                                
ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหน่งในสายงาน Classification Title ประเภท Category & Level  
ตําแหน่งประเภทบริหาร : กลุ่มอาชีพ 1  กลุ่มอาชีพบริหาร อํานวยการ ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูต และต่างประเทศ  
1 บริหาร Executive นักบริหาร Executive บริหาร S1-S2  
2 บริหารงานปกครอง Governing Administration นักปกครอง Governing Executive บริหาร S1-S2  
3 บริหารการทูต** Executive Diplomatic Service นักบริหารการทูต Diplomatic Service Executive บริหาร S1-S2  
4 ตรวจราชการกระทรวง Ministry Inspection ผู้ตรวจราชการกระทรวง Inspector - General บริหาร S2  
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ : กลุ่มอาชีพ 1 กลุ่มอาชีพบริหาร อํานวยการ ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูต และต่างประเทศ  
5 อํานวยการ** Management ผู้อํานวยการ Director อํานวยการ M1-M2  
6 อํานวยการเฉพาะด้าน** Management in Specific Field ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (ระบุชื่อสายงาน) เช่น ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
เชน ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย)
Director (Classification Name) e.g.Director (Physician)
e.g. Director (Physician)
อํานวยการ M1-M2  
7 ตรวจราชการกรม** Department Inspection ผู้ตรวจราชการกรม Inspector อํานวยการ M2  
ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
กลุ่มอาชีพ 1 กลุ่มอาชีพบริหาร อํานวยการ ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูต และต่างประเทศ  
8 กฎหมายกฤษฎีกา Krisdika Legal Affairs นักกฎหมายกฤษฎีกา Krisdika Counsel วิชาการ K1-K5  
9 การทูต Diplomatic Service นักการทูต Diplomatic Service Officer วิชาการ K1-K3  
10 คุมประพฤติ Probation พนักงานคุมประพฤติ Probation Officer วิชาการ K1-K4  
11 จัดการงานทั่วไป** General Administration นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer วิชาการ K1-K3  
12 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ Special Case Officer เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ Special Case Officer วิชาการ K1-K3  
13 ทรัพยากรบุคคล Human Resource นักทรัพยากรบุคคล Human Resource Officer วิชาการ K1-K5  
14 ทะเบียนวิชาชีพ Professional Licensure นักทะเบียนวิชาชีพ Licensing Officer วิชาการ K1-K3  
15 นิติการ Legal Affairs นิติกร Legal Officer วิชาการ K1-K5  
16 ปฏิบัติการปกครอง Governing เจ้าพนักงานปกครอง Governing Officer วิชาการ K1-K3  
** หมายถึง บัญชีสายงานเพิ่มใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (14 สายงาน)                                        
ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหน่งในสายงาน Classification Title ประเภท Category &
Level
17 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ Special Case Inquiry Official พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ Special Case Inquiry Official วิชาการ K2-K4
18 พัฒนาระบบราชการ Public Sector Development นักพัฒนาระบบราชการ Public Sector Development Officer วิชาการ K1-K5
19 วิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analysis นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analyst วิชาการ K1-K5
20 วิชาการคอมพิวเตอร์ Computer Science นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Computer Technical Officer วิชาการ K1-K5
21 วิชาการทัณฑวิทยา Penology นักทัณฑวิทยา Penologist วิชาการ K1-K4
22 วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ** Information Technology นักเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Officer วิชาการ K1-K4
23 วิชาการพัสดุ Supply นักวิชาการพัสดุ Supply Analyst วิชาการ K1-K3
24 วิชาการยุติธรรม Justice นักวิชาการยุติธรรม Justice Officer วิชาการ K1-K4
25 วิชาการส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น**
Local Government Study and
Research
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Local Government Study and Research
Officer
วิชาการ K1-K3
26 วิชาการสถิติ Statistics นักวิชาการสถิติ Statistician วิชาการ K1-K4
27 วิเทศสหการ Development Cooperation นักวิเทศสหการ Development Cooperation Officer วิชาการ K1-K3
28 วิเทศสัมพันธ์ International Cooperation นักวิเทศสัมพันธ์ Foreign Relations Officer วิชาการ K1-K4
29 สืบสวนสอบสวน Investigation นักสืบสวนสอบสวน Investigator วิชาการ K1-K4
30 อาลักษณ์ Scribe อาลักษณ์ Scribe วิชาการ K1-K4
กลุ่มอาชีพ 2 กลุ่มอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
31 เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ Real Property Procurement
Officer
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ Real Property Procurement Officer วิชาการ K1-K3
32 ตรวจสอบภาษี Tax Audit นักตรวจสอบภาษี Tax Audit Officer วิชาการ K1-K4
33 วิเคราะหืงบประมาณ Budget Analysis นักวิเคราะห์งบประมาณ Budget Analyst วิชาการ K1-K5
34 วิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ** State Enterprise Analysis นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ State Enterprise Analyst วิชาการ K1-K5
35 วิชาการคลัง Fiscal Analysis นักวิชาการคลัง Fiscal Analyst วิชาการ K1-K5
ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหน่งในสายงาน Classification Title ประเภท Category &
Level
36 วิชาการเงินและบัญชี Finance and Accounting นักวิชาการเงินและบัญชี Finance and Accounting Analyst วิชาการ K1-K4
37 วิชาการชั่งตวงวัด Weights and Measures นักวิชาการชั่งตวงวัด Weights and Measures Technical Officer วิชาการ K1-K3
38 วิชาการตรวจสอบบัญชี Audit นักวิชาการตรวจสอบบัญชี Auditor หรือ Auditing Technical Officer วิชาการ K1-K4
39 วิชาการตรวจสอบภายใน Internal Audit นักวิชาการตรวจสอบภายใน Internal Auditor วิชาการ K1-K4
40 วิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร Patent Examination นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร Patent Examiner วิชาการ K1-K4
41 วิชาการทรัพยากรธรณี Mineral Resources นักวิชาการทรัพยากรธรณี Mineral Resources Technical Officer วิชาการ K1-K4
42 วิชาการบัญชี Accounting นักบัญชี Accountant วิชาการ K1-K5
43 วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร Food Product นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร Food Technologist วิชาการ K1-K4
44 วิชาการพาณิชย์ Trade นักวิชาการพาณิชย์ Trade Officer วิชาการ K1-K5
45 วิชาการภาษี Tax นักวิชาการภาษี Tax Economist วิชาการ K1-K5
46 วิชาการมาตรฐาน Standardization นักวิชาการมาตรฐาน Standards Officer วิชาการ K1-K5
47 วิชาการศุลกากร Customs นักวิชาการศุลกากร Customs Technical Officer วิชาการ K1-K5
48 วิชาการเศรษฐกิจ Economics เศรษฐกร Economist วิชาการ K1-K5
49 วิชาการส่งเสริมการลงทุน Investment Promotion นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน Investment Promotion Officer วิชาการ K1-K5
50 วิชาการสรรพสามิต Excise นักวิชาการสรรพสามิต Excise Technical Officer วิชาการ K1-K5
51 วิชาการสรรพากร Revenue นักวิชาการสรรพากร Revenue Technical Officer วิชาการ K1-K5
52 วิชาการสหกรณ์ Cooperative นักวิชาการสหกรณ์ Cooperative Technical Officer วิชาการ K1-K4
53 วิชาการอุตสาหกรรม Industrial Analysis นักวิชาการอุตสาหกรรม Industrial Technical Officer วิชาการ K1-K4
กลุ่มอาชีพ 3  กลุ่มอาชีพคมนาคม ขนส่ง และติดต่อสื่อสาร
54 การข่าว Intelligence นักการข่าว Intelligence Officer วิชาการ K1-K5
55 เดินเรือ Navigation นักเดินเรือ Navigator วิชาการ K1-K3
56 ตรวจท่า Harbour Inspection เจ้าพนักงานตรวจท่า Harbour Master วิชาการ K1-K3
ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหน่งในสายงาน Classification Title ประเภท Category &
Level
57 นําร่อง Sea Pilot เจ้าพนักงานนําร่อง Ship Pilot Officer วิชาการ K2-K3
58 ประชาสัมพันธ์ Public Relations นักประชาสัมพันธ์ Public Relations Officer วิชาการ K1-K4
59 วิชาการขนส่ง Transportation นักวิชาการขนส่ง Transport Technical Officer วิชาการ K1-K5
60 วิชาการเผยแพร่ Dissemination นักวิชาการเผยแพร่ Dissemination Technical Officer วิชาการ K1-K3
61 วิชาการโสตทัศนศึกษา Audio-Visual Technic นักวิชาการโสตทัศนศึกษา Audio-Visual Technical Officer วิชาการ K1-K3
62 สื่อสารมวลชน Mass Communications นักสื่อสารมวลชน Mass Communications Officer วิชาการ K1-K3
กลุ่มอาชีพ 4  กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
63 วิชาการเกษตร Agriculture นักวิชาการเกษตร Agricultural Research Officer วิชาการ K1-K5
64 วิชาการปฏิรูปที่ดิน Land Reform นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน Land Reform Technical Officer วิชาการ K1-K4
65 วิชาการประมง Fishery Science นักวิชาการประมง Fishery Biologist วิชาการ K1-K5
66 วิชาการป่าไม้ Forestry นักวิชาการป่าไม้ Forestry Technical Officer วิชาการ K1-K5
67 วิชาการส่งเสริมการเกษตร Agricultural Extension นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร Agricultural Extensionist วิชาการ K1-K4
68 วิชาการสัตวบาล Animal Husbandry นักวิชาการสัตวบาล Animal Husbandry Technical Officer วิชาการ K1-K4
69 วิศวกรรมชลประทาน Irrigation Engineering วิศวกรชลประทาน Irrigation Engineer วิชาการ K1-K5
70 สํารวจดิน Soil Survey นักสํารวจดิน Soil Surveyor วิชาการ K1-K4
กลุ่มอาชีพ 5  กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์
71 กีฏวิทยา Entomology นักกีฏวิทยา Entomologist วิชาการ K1-K4
72 ชีววิทยารังสี Radiation Biology นักชีววิทยารังสี Radiation Biologist วิชาการ K1-K4
73 ธรณีวิทยา Geology นักธรณีวิทยา Geologist วิชาการ K1-K4
74 นิติวิทยาศาสตร์ Forensic Science นักนิติวิทยาศาสตร์ Forensic Scientist วิชาการ K1-K4
75 นิวเคลียร์เคมี Nuclear Chemistry นักนิวเคลียร์เคมี Nuclear Chemist วิชาการ K1-K4
76 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ Nuclear Physics นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ Nuclear Physicist วิชาการ K1-K4
77 ฟิสิกส์รังสี Radiation Physics นักฟิสิกส์รังสี Radiation Physicist วิชาการ K1-K4
ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหน่งในสายงาน Classification Title ประเภท Category &
Level
78 วิชาการโรคพืช Plant Pathology นักวิชาการโรคพืช Plant Pathologist วิชาการ K1-K4
79 วิชาการอุทกวิทยา Hydrology นักอุทกวิทยา Hydrologist วิชาการ K1-K4
80 วิทยาศาสตร์ Science นักวิทยาศาสตร์ Scientist วิชาการ K1-K5
81 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ Nuclear Science นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ Nuclear Scientist วิชาการ K1-K4
82 สัตววิทยา Zoology นักสัตววิทยา Zoologist วิชาการ K1-K4
83 อุตุนิยมวิทยา Meteorology นักอุตุนิยมวิทยา Meteorologist วิชาการ K1-K4
กลุ่มอาชีพ 6 กลุ่มอาชีพแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข
84 กายภาพบําบัด Physiotherapy นักกายภาพบําบัด Physiotherapist วิชาการ K1-K4
85 กิจกรรมบําบัด** Occupational Therapy นักกิจกรรมบําบัด Occupational Therapist วิชาการ K1-K4
86 จิตวิทยา Psychology นักจิตวิทยา Psychologist วิชาการ K1-K4
87 จิตวิทยาคลินิค** Clinical Psychology นักจิตวิทยาคลินิค Clinical Psychologist วิชาการ K1-K4
88 ทันตแพทย์ Dentist ทันตแพทย์ Dentist วิชาการ K1-K5
89 เทคนิคการแพทย์ Medical Technology นักเทคนิคการแพทย์ Medical Technologist วิชาการ K1-K4
90 นายสัตวแพทย์ Veterinarian นายสัตวแพทย์ Veterinarian วิชาการ K1-K5
91 พยาบาลวิชาชีพ Registered Nursing พยาบาลวิชาชีพ Registered Nurse วิชาการ K1-K4
92 แพทย์ Physician นายแพทย์ Medical Physician วิชาการ K1-K5
93 แพทย์แผนไทย** Thai Traditional Medicine นักการแพทย์แผนไทย Thai Traditional Medical Doctor วิชาการ K1-K3
94 เภสัชกรรม Pharmacy เภสัชกร Pharmacist วิชาการ K1-K4
95 โภชนาการ Nutrition นักโภชนาการ Nutritionist วิชาการ K1-K4
96 รังสีการแพทย์ Medical Radiology นักรังสีการแพทย์ Radiological Technologist วิชาการ K1-K4
97 วิชาการพยาบาล Nursing นักวิชาการพยาบาล Nursing Technical Officer วิชาการ K1-K4
98 วิชาการสาธารณสุข Public Health นักวิชาการสาธารณสุข Public Health Technical Officer วิชาการ K1-K5
ลําดั บ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหน่งในสายงาน Classification Title ประเภท Category &
Level
99 วิชาการอาชีวบําบัด Vocational Therapy นักอาชีวบําบัด Vocational Therapist วิชาการ K1-K3
100 วิชาการอาหารและยา Food and Drug Science นักวิชาการอาหารและยา Food and Drug Technical Officer วิชาการ K1-K5
101 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Scientist วิชาการ K1-K5
102 เวชศาสตร์การสื่อ ความหมาย** Communication Disorder, Audiology หรือ Speech Language Pathology นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย Speech Pathologist, Audiologist หรือ Speech- Language Pathologist วิชาการ K1-K3
กลุ่มอาชีพ 7  กลุ่มอาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่าง ๆ
103 กายอุปกรณ์ Prosthetics and Orthotics นักกายอุปกรณ์ Prosthetist and Orthotist วิชาการ K1-K3
104 จิตรกรรม Painting จิตรกร Painter วิชาการ K1-K4
105 ช่างกลเรือ Marine Engineering นายช่างกลเรือ Marine Engineer วิชาการ K1-K3
106 ช่างภาพการแพทย์ Medical Photographer ช่างภาพการแพทย์ Medical Photographer วิชาการ K1-K3
107 ตรวจเรือ Ship Survey เจ้าพนักงานตรวจเรือ Ship Surveyor วิชาการ K1-K3
108 ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน Aviation Safety Inspection นักตรวจสอบความปลอดภัยด่านการบิน Aviation Safety Inspector วิชาการ K1-K3
109 ประติมากรรม Sculpture ประติมากร Sculptor วิชาการ K1-K5
110 ภูมิสถาปัตยกรรม Landscape Architecture ภูมิสถาปนิก Landscape Architect วิชาการ K1-K4
111 มัณฑนศิลป์ Interior Design มัณฑนากร Interior Designer วิชาการ K1-K4
112 วิชาการกษาปณ์ Mint นักวิชาการกษาปณ์ Mint Technical Officer วิชาการ K1-K4
113 วิชาการช่างศิลป์ Academic Art นักวิชาการช่างศิลป์ Academic Artist วิชาการ K1-K4
114 วิชาการแผนที่ภาพถ่าย Photogrammetry Technical นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย Photogrammetrist วิชาการ K1-K4
115 วิชาการพลังงาน** Energy นักวิชาการพลังงาน Energy Technical Officer วิชาการ K1-K4
116 วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Industrial Products Design นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Industrial Products Designer วิชาการ K1-K3
117 วิศวกรรม Engineering วิศวกร Engineer วิชาการ K1-K4
118 วิศวกรรมการเกษตร Agricultural Engineering วิศวกรการเกษตร Agricultural Engineer วิชาการ K1-K5
119 วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering วิศวกรเครื่องกล Mechanical Engineer วิชาการ K1-K4
ลําดั บ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหน่งในสายงาน Classification Title ประเภท Category &
Level
120 วิศวกรรมนิวเคลียร์ Nuclear Engineering วิศวกรนิวเคลียร์ Nuclear Engineer วิชาการ K1-K4
121 วิศวกรรมปิโตรเลียม Petroleum Engineering วิศวกรปิโตรเลียม Petroleum Engineer วิชาการ K1-K4
122 วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer วิชาการ K1-K4
123 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร Communicative Electrical
Engineering
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร Communicative Electrical Engineer วิชาการ K1-K4
124 วิศวกรรมโยธา Civil Engineering วิศวกรโยธา Civil Engineer วิชาการ K1-K5
125 วิศวกรรมรังวัด Survey Engineering วิศวกรรังวัด Survey Engineer วิชาการ K1-K3
126 วิศวกรรมโลหการ Metallurgical Engineering วิศวกรโลหการ Metallurgical Engineer วิชาการ K1-K4
127 วิศวกรรมสํารวจ Survey Engineering วิศวกรสํารวจ Survey Engineer วิชาการ K1-K5
128 วิศวกรรมเหมืองแร่ Mining Engineering วิศวกรเหมืองแร่ Mining Engineer วิชาการ K1-K4
129 สถาปัตยกรรม Architecture สถาปนิก Architect วิชาการ K1-K5
กลุ่มอาชีพ 8  กลุ่มอาชีพการศึกษา ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชุมชน
130 การผังเมือง Town Planning นักผังเมือง Town Planner วิชาการ K1-K4
131 จดหมายเหตุ Archives นักจดหมายเหตุ Archivist วิชาการ K1-K3
132 บรรณารักษ์ Librarian บรรณารักษ์ Librarian วิชาการ K1-K3
133 โบราณคดี Archaeology นักโบราณคดี Archaeologist วิชาการ K1-K5
134 ประเมินราคาทรัพย์สิน Property Valuation นักประเมินราคาทรัพย์สิน Property Valuer วิชาการ K1-K4
135 พัฒนาการกีฬา Sports Development นักพัฒนาการกีฬา Sports Development Officer วิชาการ K1-K4
136 พัฒนาการท่องเที่ยว Tourism Development นักพัฒนาการท่องเที่ยว Tourism Development Officer วิชาการ K1-K4
137 พัฒนาสังคม Social Development นักพัฒนาสังคม Social Development Worker วิชาการ K1-K4
138 ภัณฑารักษ์ Curator ภัณฑารักษ์ Curator วิชาการ K1-K4
139 ภาษาโบราณ Ancient Language นักภาษาโบราณ Ancient Language Official วิชาการ K1-K4
140 วรรณศิลป์ Literature นักวรรณศิลป์ Literateur วิชาการ K1-K4
ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหน่งในสายงาน Classification Title ประเภท Category &
Level
141 วิเคราะห์ผังเมือง Town Planning Analysis นักวิเคราะห์ผังเมือง Town Planning Analyst วิชาการ K1-K4
142 วิชาการจัดหาที่ดิน Land Expropriation นักวิชาการจัดหาที่ดิน Land Expropriation Officer วิชาการ K1-K3
143 วิชาการที่ดิน Land Technical นักวิชาการที่ดิน Land Technical Officer วิชาการ K1-K4
144 วิชาการพัฒนาชุมชน Community Development
Technical
นักวิชาการพัฒนาชุมชน Community Development Specialist วิชาการ K1-K4
145 วิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน Skill Development นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน Skill Development Technical Officer วิชาการ K1-K4
146 วิชาการแรงงาน Labour Affairs นักวิชาการแรงงาน Labour Specialist วิชาการ K1-K5
147 วิชาการละครและดนตรี Music and Drama Academia นักวิชาการละครและดนตรี Music and Drama Academician วิชาการ K1-K5
148 วิชาการวัฒนธรรม Cultural Affairs นักวิชาการวัฒนธรรม Cultural Officer วิชาการ K1-K4
149 วิชาการศาสนา Religion Affairs นักวิชาการศาสนา Religions Affairs Technical Officer วิชาการ K1-K4
150 วิชาการศึกษา Education นักวิชาการศึกษา Educator วิชาการ K1-K5
151 วิชาการศึกษาพิเศษ Special Education นักวิชาการศึกษาพิเศษ Special Educator วิชาการ K1-K4
152 วิชาการสิ่งแวดล้อม Environment นักวิชาการสิ่งแวดล้อม Environmentalist วิชาการ K1-K4
153 วิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ Vocational Training นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ Vocational Training Technical Officer วิชาการ K1-K3
154 วิทยาจารย์ Instructor วิทยาจารย์ Instructor วิชาการ K1-K3
155 สังคมสงเคราะห์ Social Work นักสังคมสงเคราะห์ Social Worker วิชาการ K1-K4
156 อักษรศาสตร์ Literature Arts นักอักษรศาสตร์ Literature Arts Official วิชาการ K1-K5
ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหน่งในสายงาน Classification Title ประเภท Category &
Level
ตําแหน่งประเภททั่วไป
กลุ่มอาชีพ 1 กลุ่มอาชีพบริหาร อํานวยการ ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูต และต่างประเทศ
157 ปฏิบัติงานธุรการ General Service Operation เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer หรือ Office Clerk ทั่วไป O1-O3
158 ปฏิบัติงานพัสดุ Supply Operation เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer ทั่วไป O1-O3
159 ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ Correctional Operation เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ Correctional Officer ทั่วไป O1-O3
160 ปฏิบัติงานเวชสถิติ Medical Statistics Operation เจ้าพนักงานเวชสถิติ Medical Statistics Technician ทั่วไป O1-O3
161 ปฏิบัติงานสถิติ Statistical Operation เจ้าพนักงานสถิติ Statistical Officer ทั่วไป O1-O3
162 ปฏิบัติงานอาลักษณ์ Scribe Operation เจ้าพนักงานอาลักษณ์ Assistant Scribe Officer ทั่วไป O1-O2
163 ประสานงานปกครอง Governing Operation เจ้าหน้าที่ปกครอง Assistant Governing Officer ทั่วไป O1-O2
164 ปฏิบัติงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น**
Local Government Contribution เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Local Government Contribution Officer ทั่วไป O1-O2
กลุ่มอาชีพ 2 กลุ่มอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
165 ปฏิบัติงานการพาณิชย์ Trade Operation เจ้าพนักงานการพาณิชย์ Trade Personnel ทั่วไป O1-O3
166 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting
Operation
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer ทั่วไป O1-O3
167 ปฏิบัติงานคลัง Fiscal Operation เจ้าพนักงานการคลัง Fiscal Officer ทั่วไป O1-O3
168 ปฏิบัติงานชั่งตวงวัด Weights and Measures
Operation
เจ้าพนักงานชั่งตวงวัด Weights and Measures Officer ทั่วไป O1-O3
169 ปฏิบัติงานดูเงิน Money Check Operation เจ้าพนักงานดูเงิน Money Checker ทั่วไป O1-O3
170 ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี Auditing Operation เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี Auditing Officer ทั่วไป O1-O3
171 ปฏิบัติงานทรัพยากรธรณี Mineral Resources Operation เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี Mineral Resources Officer ทั่วไป O1-O3
172 ปฏิบัติงานศุลกากร Customs Operation เจ้าพนักงานศุลกากร Customs Officer ทั่วไป O1-O3
ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหน่งในสายงาน Classification Title ประเภท Category &
Level
173 ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion
Operation
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Officer ทั่วไป O1-O3
174 ปฏิบัติงานส่งเสริม อุตสาหกรรม Industrial Promotion Operation เจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม Industrial Promotion Officer ทั่วไป O1-O3
175 ปฏิบัติงานสรรพสามิต Excise Operation เจ้าพนักงานสรรพสามิต Excise Officer ทั่วไป O1-O3
176 ปฏิบัติงานสรรพากร Revenue Operation เจ้าพนักงานสรรพากร Revenue Officer ทั่วไป O1-O3
กลุ่มอาชีพ 3  กลุ่มอาชีพคมนาคม ขนส่ง และติดต่อสื่อสาร
177 ปฏิบัติงานการข่าว Intelligence Operation เจ้าพนักงานการข่าว Assistant Intelligence Officer ทั่วไป O1-O2
178 ปฏิบัติงานขนส่ง Transportation Operation เจ้าพนักงานขนส่ง Transport Officer ทั่วไป O1-O3
179 ปฏิบัติงานเดินเรือ Navigation Operation เจ้าพนักงานเดินเรือ Navigation Officer ทั่วไป O1-O2
180 ปฏิบัติงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ Public Relations and
Dissemination Operation
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Assistant Public Relations Officer ทั่วไป O1-O3
181 ปฏิบัติงานสื่อสาร Telecommunications Operation เจ้าพนักงานสื่อสาร Telecommunications Officer ทั่วไป O1-O3
182 ปฏิบัติงานสื่อสารการบิน Aviation Communication
Operation
เจ้าพนักงานสื่อสารการบิน Aviation Communication Officer ทั่วไป O1-O2
183 ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา Audio-Visual Operation เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา Audio-Visual Officer ทั่วไป O1-O3
184 ประกาศและรายงานข่าว Announcing and Reporting ผู้ประกาศและรายงานข่าว Announcer and Reporter ทั่วไป O1-O2
กลุ่มอาชีพ 4  กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
185 ปฏิบัติงานการเกษตร Agricultural Operation เจ้าพนักงานการเกษตร Agricultural Officer ทั่วไป O1-O3
186 ปฏิบัติงานเคหกิจการเกษตร Home Economics Operation เจ้าพนักงานเคหกิจการเกษตร Home Economics Officer ทั่วไป O1-O3
187 ปฏิบัติงานช่างชลประทาน Irrigation Operation นายช่างชลประทาน Irrigation Technician ทั่วไป O1-O3
188 ปฏิบัติงานประมง Fishery Operation เจ้าพนักงานประมง Fishery Officer ทั่วไป O1-O3
189 ปฏิบัติงานป่าไม้ Forestry Operation เจ้าพนักงานป่าไม้ Forestry Officer ทั่วไป O1-O3
190 ปฏิบัติงานสัตวบาล Animal Husbandry Operation เจ้าพนักงานสัตวบาล Animal Husbandry Officer ทั่วไป O1-O3
ลําดั บ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหน่งในสายงาน Classification Title ประเภท Category &
Level
กลุ่มอาชีพ 5  กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์
191 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ Scientific Operation เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ Scientific Officer ทั่วไป O1-O3
192 ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา Meteorological Operation เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา Meteorological Officer ทั่วไป O1-O3
193 ปฏิบัติงานอุทกวิทยา Hydrological Operation เจ้าพนักงานอุทกวิทยา Hydrological Officer ทั่วไป O1-O3
กลุ่มอาชีพ 6 กลุ่มอาชีพแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข
194 ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข Dental Health Operation เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข Dental Assistant ทั่วไป O1-O2
195 ปฏิบัติงานเภสัชกรรม Pharmaceutical Operation เจ้าพนักงานเภสัชกรรม Pharmaceutical Assistant หรือ Pharmacy Technician
Pharmacy Technician
ทั่วไป O1-O2
196 ปฏิบัติงานโภชนาการ Nutrition Operation โภชนากร Nutrition Officer ทั่วไป O1-O3
197 ปฏิบัติงานรังสีการแพท์ Medical Radiology Operation เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ Radiographer Technician ทั่วไป O1-O2
198 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ Medical Technology Assistant เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Technician Assistant หรือ Medical Science Technician ทั่วไป O1-O2
199 ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู Rehabilitation Medical Operation เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู Rehabilitation Medical Technician ทั่วไป O1-O2
200 ปฏิบัติงานสาธารณสุข Public Health Operation เจ้าพนักงานสาธารณสุข Public Health Officer ทั่วไป O1-O3
201 ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด Vocational Therapy Operation เจ้าพนักงานอาชีวบําบัด Vocational Therapy Technician ทั่วไป O1-O2
202 พยาบาลเทคนิค Technical Nursing พยาบาลเทคนิค Technical Nurse ทั่วไป O1-O2
203 สัตวแพทย์ Veterinary Officer สัตวแพทย์ Veterinary Officer ทั่วไป O1-O3
กลุ่มอาชีพ 7  กลุ่มมอาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่าง ๆ
204 ช่างอาภรณ์ Costumer ช่างอาภรณ์ Costumer ทั่วไป O1-O2
205 ปฏิบัติงานช่างพิมพ์ Printing Operation นายช่างพิมพ์ Printer ทั่วไป O1-O3
206 ปฏิบัติงานช่างศิลป์ Graphic Design Operation นายช่างศิลป์ Graphic Designer ทั่วไป O1-O2
207 ปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม Art Design นายช่างศิลปกรรม Art Technician ทั่วไป O1-O4
208 ปฏิบัติงานช่างหล่อ Foundry นายช่างหล่อ Founder ทั่วไป O1-O2
209 ปฏิบัติงานกายอุปกรณ์ Prosthetic and Orthotic Operation ช่างกายอุปกรณ์ Prosthetic and Orthotic Technician ทั่วไป O1-O2
ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหน่งในสายงาน Classification Title ประเภท Category &
Level
210 ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ Computer Operation เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ Computer Operator ทั่วไป O1-O3
211 ปฏิบัติงานช่างขุดลอก Dredging Operation นายช่างขุดลอก Dredging Technician ทั่วไป O1-O3
212 ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ Draftsman Operation นายช่างเขียนแบบ Draftsman ทั่วไป O1-O3
213 ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล Mechanical Operation นายช่างเครื่องกล Mechanic ทั่วไป O1-O3
214 ปฏิบัติงานช่างตรวจสภาพรถ Vehicle Inspection Operation นายช่างตรวจสภาพรถ Vehicle Inspector ทั่วไป O1-O3
215 ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม Dental Operation ช่างทันตกรรม Dental Technician ทั่วไป O1-O2
216 ปฏิบัติงานช่างเทคนิค Technician Operation นายช่างเทคนิค Technician ทั่วไป O1-O3
217 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า Electrical Operation นายช่างไฟฟ้า Electrician ทั่วไป O1-O3
218 ปฏิบัติงานช่างภาพ Photography Operation นายช่างภาพ Photographer ทั่วไป O1-O2
219 ปฏิบัติงานช่างโยธา Civil Works Operation นายช่างโยธา Civil Works Technician ทั่วไป O1-O3
220 ปฏิบัติงานช่างรังวัด Surveyor Operation นายช่างรังวัด Surveyor ทั่วไป O1-O3
221 ปฏิบัติงานช่างโลหะ Metal Work Operation นายช่างโลหะ Metal Work Technician ทั่วไป O1-O3
222 ปฏิบัติงานช่างสํารวจ Survey Operation นายช่างสํารวจ Surveyor ทั่วไป O1-O3
223 ปฏิบัติงานช่างเหมืองแร่ Mining Operation นายช่างเหมืองแร่ Mining Technician ทั่วไป O1-O2
224 ปฏิบัติงานช่างออกแบบเรือ Ship Design Operation นายช่างออกแบบเรือ Ship Design Technician ทั่วไป O1-O3
225 ปฏิบัติงานช่างอากาศยาน Aeronautical Mechanical
Operation
นายช่างอากาศยาน Aeronautical Mechanic ทั่วไป O1-O2
226 ปฏิบัติงานตรวจโรงงาน Factory Inspection Operation เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน Factory Inspection Officer ทั่วไป O1-O2
227 ปฏิบัติงานลิขิต Calligraphy Operation เจ้าพนักงานลิขิต Calligrapher ทั่วไป O1-O2
228 ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ Industrial Products Design
Operation
เจ้าพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์ Industrial Products Designing Officer ทั่วไป O1-O3
ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหน่งในสายงาน Classification Title ประเภท Category &
Level
กลุ่มอาชีพ 8  กลุ่มอาชีพการศึกษา ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชุมชน
229 ครูการศึกษาพิเศษ Special Education Teacher ครูการศึกษาพิเศษ Special Education Teacher ทั่วไป O1-O2
230 คีตศิลป์ Singing คีตศิลปิน Singer ทั่วไป O1-O4
231 ปฏิบัติงานที่ดิน Land Operation เจ้าพนักงานที่ดิน Land Officer ทั่วไป O1-O3
232 ดุริยางคศิลป์ Music ดุริยางคศิลปิน Musician ทั่วไป O1-O4
233 นาฏศิลป์ Dance นาฏศิลปิน Dancer ทั่วไป O1-O4
234 ปฏิบัติงานการศาสนา Religions Affairs Operation เจ้าพนักงานการศาสนา Religions Affairs Officer ทั่วไป O1-O3
235 ปฏิบัติงานช่วยนักจดหมายเหตุ Archives Operation เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ Assistant Archivist ทั่วไป O1-O2
236 ปฏิบัติงานประเมินราคา ทรัพย์สิน Property Valuation Operation เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน Assistant Property Valuer ทั่วไป O1-O3
237 ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน Community Development
Operation
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน Community Development Officer ทั่วไป O1-O3
238 ปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน Skill Development Operation เจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน Skill Development Officer ทั่วไป O1-O3
239 ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม Social Development Operation เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม Social Development Officer ทั่วไป O1-O2
240 ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ Museum Operation เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ Museum Officer ทั่วไป O1-O2
241 ปฏิบัติงานแรงงาน Labour Operation เจ้าพนักงานแรงงาน Labour Officer ทั่วไป O1-O3
242 ปฏิบัติงานวัฒนธรรม Cultural Affairs Operation เจ้าพนักงานวัฒนธรรม Cultural Affairs Operator ทั่วไป O1-O2
243 ปฏิบัติงานห้องสมุด Library Service เจ้าพนักงานห้องสมุด Library Service Officer ทั่วไป O1-O2
244 ปฏิบัติงานอบรมและฝึก วิชาชีพ Vocational Training Operation เจ้าพนักงานอบรมฝึกวิชาชีพ Vocational Training Officer ทั่วไป O1-O3
245 อนุศาสนา Chaplain อนุศาสนาจารย์ Chaplain ทั่วไป O1-O3
ประเภทตําแหน่ง (Position Category)                                                  
1. ตําแหน่งประเภทบริหาร (Executive Positions)            (S)
ก. ระดับต้น (Primary Level)                                         (S1)
ข. ระดับสูง (Higher Level)                                            (S2)
2. ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (Managerial Positions) (M)
ก. ระดับต้น (Primary Level)                                         (M1)
ข. ระดับสูง (Higher Level)                                            (M2)
3. ตําแหน่งประเภทวิชาการ (Knowledge Worker Positions) (K)
ก. ระดับปฏิบัติการ (Practitioner Level)                               (K1)
ข. ระดับชํานาญการ (Professional Level)                           (K2)
ค. ระดับชํานาญการพิเศษ (Senior Professional Level)       (K3)
ง. ระดับเชี่ยวชาญ (Expert Level)                                             (K4)
จ. ระดับทรงคุณวุฒิ (Advisory Level)                                      (K5)
4. ตําแหน่งประเภททั่วไป (General Positions)  (O)
ก. ระดับปฏิบัติงาน (Operational Level)         (O1)
ข. ระดับชํานาญงาน (Experienced Level)      (O2)
ค. ระดับอาวุโส (Senior Level)                       (O3)
ง. ระดับทักษะพิเศษ (Highly Skilled Level)   (O4)
รูปแบบการใช้ชื่อตําแหน่งในสายงานคู่กับระดับตําแหน่งในแต่ละประเภทตําแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)                                          
ตัวอย่าง ตําแหน่งประเภทบริหาร (Executive Positions)
นักบริหารต้น                      Executive, Primary Level
นักบริหารสูง                      Executive, Higher Level
ตัวอย่าง ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (Managerial Positions)
ผู้อํานวยการต้น                            Director, Primary Level
ผู้อํานวยการสูง                            Director, Higher Level
ผู้อํานวยการเฉพาะด่าน (ระบุชื่อสายงาน) ต้น    Director (Classification Name), Primary Level
เช่น ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ต้น  Director (Physician), Primary Level
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (ระบุชื่อสายงาน) สูง  Director (Classification Name), Higher Level
เช่น ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง    Director (Physician), Higher Level
ตัวอย่าง ตําแหน่งประเภทวิชาการ (Knowledge Worker Positions)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  Human Resource Officer, Practitioner Level, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   Human Resource Officer, Professional Level, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ Human Resource Officer, Senior Professional Level, นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ       Human Resource Officer, Expert Level, นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ   Human Resource Officer, Advisory Level
ตัวอย่าง ตําแหน่งประเภททั่วไป (General Positions)
นาฏศิลปินปฏิบัติงาน                       Dancer, Operational Level
นาฏศิลปินชํานาญงาน                      Dancer, Experienced Level
นาฏศิลปินอาวุโส                              Dancer, Senior Level
นาฏศิลปินทักษะพิเศษ                      Dancer, Highly Skilled Level

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
คู่มือแปลเอกสาร GTTM

GTTM - บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ-ฉบับประเทศไทย-อังกฤษ-ไทย
GTTM - ชื่อวิชา กศน_ เป็นภาษาอังกฤษ
GTTM - คำศัพท์ศาล
GTTM - ศัพท์ทหารปี 2563 กรมสารบัญ
GTTM - คำศัพท์การแปล-การปกครองส่วนท้องถิ่น
GTTM - กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
GTTM - รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัพเดต 2564
GTTM - saraban police_การใช้ตัวย่อในงานตำรวจ
GTTM - ศัพท์กรมทางหลวง
GTTM - การสะกดเขตการปกครองไทย
GTTM - การแปลเลขถนน พระรามต่างๆ
GTTM - คำศัพท์การทูต
GTTM - หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ (ราชกิจจานุเบกษา)
GTTM - หลักเกณฑ์การทับศัพท์-สำนักราชบัณฑิต
GTTM - คำศัพท์สำนักงานเขต ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ศ.จังหวัด ท.อำเภอ อบต. เทศบาล อบจ. Thai-English
GTTM - หลักเกณฑ์การทับศัพท์ตัวอักษรอังกฤษ-โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
GTTM - การแปล - สัญชาติ ชื่อประเทศ
GTTM - คำศัพท์กองทัพไทย สามเหล่าทัพ อัพเดต 2561
GTTM - คู่มือการแปลชื่อ โดยสำนักราชบัณฑิตยสภา และกรมการกงสุล
GTTM - คู่มือคำศัพท์ชื่อเมืองพม่า
GTTM - คู่มือคำศัพท์มณฑลและเมืองสำคัญในประเทศจีน
GTTM - ศัพท์แปลบัญญัติตำรวจ-ไทยเป็นอังกฤษ