คำศัพท์การแปล-การปกครองส่วนท้องถิ่น
ReadyPlanet.com
dot
ร้องเรียนบริการ_แปลภาษา แปลเอกสาร แปลงาน ล่าม We translate all languages | Global Translation Team | gttm-translation.com
dot
bulletร้องเรียนบริการ-GTTM
dot
dot
bulletเกียรติยศ
bulletรีวิว
bulletภาพงานล่าม-พิธีกร
dot
dot
bulletศูนย์แปลภาษาจีน
bulletศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่น
bulletศูนย์ล่ามภาษาญี่ปุ่น
bulletศูนย์แปลภาษาเกาหลี
bulletศูนย์แปลภาษาไต้หวัน
bulletศูนย์แปลภาษาอังกฤษ GTTM
bulletศูนย์แปลภาษายุโรป
bulletศูนย์แปลภาษาเอเชีย
bulletศูนย์แปลภาษาแอฟริกา
bulletศูนย์แปลภาษารัสเซีย
bulletศูนย์แปลภาษาอารบิก อาหรับ
bulletศูนย์แปลภาษากรีก
bulletศูนย์แปลภาษาอินโดนีเซีย
bulletศูนย์แปลภาษาเวียดนาม
bulletศูนย์แปลภาษาพม่า
bulletศูนย์แปลภาษาเขมร
bulletศูนย์แปลภาษาลาว
bulletศูนย์แปลภาษากะเหรี่ยง
bulletศูนย์แปลภาษาสแกนดิเนเวีย
bulletศูนย์แปลเอกสารด่วน GTTM
dot
dot
bulletประเภทเอกสาร
bulletแปลภาษาในทวีปยุโรป
bulletแปลภาษาในทวีปเอเชีย
bulletแปลภาษาในทวีปอเมริกา
bulletแปลภาษาในทวีปแอฟริกา
bulletแปลภาษาในทวีปโอเชียเนีย
bulletพิสูจน์อักษร
bulletตรวจไวยากรณ์
bulletแปลเอกสาร BTS นานา
bulletแปลเอกสาร สีลม
bulletแปลเอกสาร เพลินจิต
bulletแปลเอกสาร สุขุมวิท
bulletแปลเอกสาร เชียงใหม่
bulletแปลเอกสาร ขอนแก่น
bulletแปลเอกสาร อุดรธานี
bulletแปลเอกสาร อุบลราชธานี
bulletแปลเอกสาร หาดใหญ่
bulletแปลเอกสาร พัทยา
bulletแปลเอกสาร อำเภอเมืองชลบุรี
bulletแปลเอกสาร ศรีราชา
bulletแปลเอกสาร ภูเก็ต
bulletแปลเอกสาร เกาะสมุย
bulletแปลเอกสาร ปาย
bulletรีไรท์
bulletรับจดทะเบียนสมรส ชาวต่างชาติ
dot
บริการแปลภาษาทั่วไทย
dot
bulletแปลเอกสาร ด่วนเชียงราย
dot
dot
bulletตู้ล่ามและระบบการประชุม
bulletทำซับไตเติ้ลวิดีโอ
bulletทำซับไตเติ้ล youtube
bulletพิธีกรนานาชาติ
bulletถอดไฟล์เสียง
bulletพากย์เสียง
dot
dot
bulletรับรองเอกสาร
bulletรับรองเอกสาร-เซอร์เบีย
bulletแปลและรับรองเอกสาร-ฮ่องกง
bulletแปลเอกสาร กงสุล GTTM
bulletล่าม
bulletNotary Public (โนตารี่พับลิค)
bulletทนายรับรองเอกสาร
bulletรับรองเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญศาล
บริการรับรองเอกสาร
bulletกรมการกงสุล
bulletสถานทูต
bulletทนายโนตารีพับลิค
bulletผู้เชี่ยวชาญศาล
bulletนักแปลสาบานตน
bulletสมรส
dot
gtm อื่นๆ แปลภาษา ได้ทุกภาษา
dot
bulletวิธีใช้บริการ
bulletตรวจสอบเรา
bulletติดต่อ GTTM
bulletแผนที่ และ การเดินทาง
bulletผลงานนักแปล GTTM
bulletตัวอย่างสำนวนการแปลภาษา
bulletแผนที่
bulletทำไม ต้องเลือก GTTM
bulletสมัครงาน
dot

dot
dot
คำหลัก แปลภาษา แปลเอกสาร
dot
bulletแปลภาษา
bulletแปลเอกสาร
bulletแปลเอกสาร ราคา
bulletศูนย์แปลภาษา
bulletศูนย์แปลเอกสาร
bulletศูนย์จัดส่งล่าม
bulletแปลภาษาด่วน
bulletแปลเอกสารด่วน
bulletรับรองเอกสาร กงสุล สถานทูต ราชการ
dot
ค้นศัพท์เฉพาะ

dot
bulletคู่มือแปลเอกสาร GTTM
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletไฟล์อ้างอิงการสะกดเขตปกครองไทย
bulletวิธีชำระเงิน
GTTM - คำศัพท์การแปล-การปกครองส่วนท้องถิ่น

คำศัพท์การแปล-การปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มา: กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
www.dla.go.th
http://asean.dla.go.th/public/glossary.do?type=15&cmd=list2&lang=en&random=1479887044486
รายชื่อหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) - Directory of Provincial Administrative Organizations (PAO)
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Office of the Provincial Administrative Organization
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Provincial Administrative Organization Council
คณะกรรมการสามัญ
Standing Committee
คณะกรรมการวิสามัญ
Special Committee
คณะอนุกรรมการสามัญ
Standing Subcommittee
คณะอนุกรรมการวิสามัญ
Special Subcommittee
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Office of the Chief Administrator of PAO
ฝ่ายบริหารทั่วไป
Subdivision of General Administration
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
Subdivision of Personnel Administration
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
Subdivision of Legal Affairs and Commerce
ฝ่ายพัฒนาสังคม
Subdivision of Social Development
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
Subdivision of Tourism Development and Promotion
กองกิจการสภา
Division of PAO Council Affairs
ฝ่ายการประชุม
Subdivision of Conference
ฝ่ายกิจการสภา อบจ.
Subdivision of PAO Council Affairs
ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
Subdivision of Public Participation Promotion
กองแผนและงบประมาณ
Division of Planning and Budgeting
ฝ่ายนโยบายและแผน
Subdivision of Planning and Budgeting
ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
Subdivision of Budgeting and Financial Resource Development
ฝ่ายสาธารณูปโภค
Subdivision of Public Utilities
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
Subdivision of Project Monitoring and Evaluation
กองคลัง
Division of Finance
ฝ่ายการเงิน
Subdivision of Finance
ฝ่ายบัญชี
Subdivision of Accounting
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
Subdivision of Supplies and Property
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
Subdivision of Revenue Collection
กองช่าง
Division of Public Works
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
Subdivision of Surveys and Designing
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
Subdivision of Building and Maintenance
ฝ่ายเครื่องจักรกล
Subdivision of Mechanical Engineering
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
Subdivision of Disaster Prevention and Environment
หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit Unit
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Office of the PAO Officer Commission
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
PAO Officer Commission
รายชื่อตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) - List of Positions in Provincial Administrative Organizations (PAO)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Chief Executive of the PAO
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Deputy Chief Executive of the PAO
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Advisor to the Chief Executive of the PAO
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Secretary to the Chief Executive of the PAO
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
PAO Council
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Chairman of the PAO Council
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Vice Chairman of the PAO Council
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Member of the PAO Council
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Secretary of the PAO Council
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Chief Administrator of the PAO
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Deputy Chief Administrator of the PAO
หัวหน้างาน
Section Chief, Chief of the ... Section, Chief of the Section of ...
รองปลัดเทศบาล
Deputy Municipal Clerk
ผู้อำนวยการสำนัก
Bureau Director, Director of the Bureau of ...
ผู้อำนวยการกอง
Division Director, Director of the Division of ..., Director of the ... Division
หัวหน้าแขวง
Municipal District Chief
งานข้อมูลทะเบียนราษฎร
Section of Civil Registration Data
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
Section of Petition
งานวิชาการและแผนงาน
Section of Technical Services and Planning
งานโรงงาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
Section of Garbage and Waste Incineration Plant
หัวหน้าฝ่าย
Subdivision Chief, Chief of the ... Subdivision, Chief of the Subdivision of ...
ผู้อำนวยการกอง
Division Director, Director of the Division of ..., Director of the ... Division
รายชื่อหน่วยงานของเทศบาล - Directory of Municipalities
เทศบาลนคร
City Municipality
เทศบาลเมือง
Town Municipality
เทศบาลตำบล
Subdistrict Municipality
สำนักงานเทศบาล
Office of the ... Municipality
สภาเทศบาล
Municipal Council
คณะกรรมการสามัญ
Municipal Standing Committee
คณะกรรมการวิสามัญ
Municipal Special Committee
สำนักงานเทศบาล
Municipal Office, ... Municipal Office
สำนักปลัดเทศบาล
Office of the Municipal Clerk
ส่วนอำนวยการ
Division of Directing
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
Subdivision of Personnel Administration
งานการสอบ
Section of Recruitment and Selection
งานบรรจุแต่งตั้ง
Section of Placement
งานอัตรากำลัง
Section of Personnel Structure Planning
งานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
Section of Welfare Services
งานพัฒนาบุคลากร
Section of Personnel Development
ฝ่ายควบคุมเทศพาณิชย์
Subdivision of Municipal Enterprises Control
งานส่งเสริมกิจการเทศพาณิชย์
Section of Municipal Enterprises Promotion
งานนิติการและเทศพาณิชย์
Section of Municipal Enterprises Legal Affairs
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
Subdivision of Tourism Promotion
งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
Section of Tourism Development and Promotion
งานสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
Section of Tourism Promotion Affairs
ส่วนปกครอง
Division of Local Administration
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Subdivision of Disaster Prevention and Mitigation
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
Section of Disaster Prevention and Mitigation 1
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
Section of Disaster Prevention and Mitigation 2
ฝ่ายรักษาความสงบ
Subdivision of Safety and Security
งานจัดระเบียบตลาดสด
Section of Market Orderliness
งานจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย
Section of Vendors Orderliness
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
Subdivision of Civil Registration and Identification Card
งานทะเบียนราษฎร
Section of Civil Registration
งานบัตรประจำตัวประชาชน
Section of Identification Card Issuing
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Subdivision of General Administration
งานธุรการ
Section of Clerical Work
งานสารบรรณ
Section of Documentary Management
งานเลขานุการผู้บริหาร
Section of Executive Secretary
งานรัฐพิธีฯ
Section of National Ceremony Affairs
งานประชาสัมพันธ์
Section of Public Relations
งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
Section of Government Offices Cleanliness and Security Affairs
งานประสานงานเผยแพร่งานอื่น
Section of Dissemination Coordination
สำนัก/กองวิชาการและแผนงาน
Bureau/ Division of Technical Services and Planning
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
Division of Planning and Budgeting
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
Subdivision of Plan and Policy Analysis
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
Section of Plan and Policy Analysis
ฝ่ายงบประมาณ
Subdivision of Budgeting
งานจัดทำงบประมาณ
Section of Budgeting
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
Subdivision of Research and Evaluation
งานวิจัยและประเมินผล
Section of Research and Evaluation
ส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ
Division of Technical Services and Promotion
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Subdivision of Public Relations
งานประชาสัมพันธ์
Section of Public Relations
ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
Subdivision of Technical Promotion
ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
Subdivision of Statistical Information
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Subdivision of Foreign Affairs
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Subdivision of General Administration
งานธุรการ
Section of Clerical Work
งานสารบรรณ
Section of Documentary Management
งานเลขานุการผู้บริหาร
Section of Executive Secretary
งานรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย
Section of Cleanliness and Orderliness
ฝ่ายนิติการ
Subdivision of Legal Affairs
งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
Section of Municipal bylaw (Except Expenditure Budget)
งานนิติการสัญญาฯ
Section of Legal Affairs
สำนัก/ กองคลัง
Bureau/ Division of Finance
ส่วนบริหารการคลัง
Division of Local Finance Management
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
Subdivision of Supplies and Property
งานการซื้อและการจ้าง
Section of Purchasing and Hiring
งานการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา
Section of Maintenance and Repair
งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
Section of Supplies Registration
งานจำหน่ายพัสดุ
Section of Supplies
ฝ่ายการเงินและบัญชี
Subdivision of Finance and Accounting
งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
Section of Financial Audit
งานควบคุมจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
Section of Annual Budget Control
งานจัดทำเช็ค ทำเอกสารการจ่ายเงิน
Section of Check and Financial Documentary
งานการจ่ายเงินตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
Section of Monetary Disbursement Audit
งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Section of Financial Report
ฝ่ายระเบียบการคลัง
Subdivision of Financial Regulation
งานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
Section of Finance and Supplies Legislation
งานควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุ
Section of Finance and Supplies Usage Control
ฝ่ายสถิติการคลัง
Subdivision of Financial Statistics
ส่วนพัฒนารายได้
Division of Financial Resources Development
ฝ่ายพัฒนารายได้
Subdivision of Financial Resources Development
งานพัฒนารายได้
Section of Financial Resources Development
งานเร่งรัดรายได้
Section of Revenue Collecting
ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
Subdivision of Property Development and Commerce
งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
Section of Property Development
งานพัฒนากิจการพาณิชย์
Section of Local Commercial Development
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
Subdivision of Taxation Mapping and Property Registration
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
Section of Taxation Mapping and Property Registration
งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
Section of Taxation Mapping Information and Property Registration
สำนัก/ กองช่าง
Bureau/ Division of Public Works
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Subdivision of General Administration
งานธุรการ
Section of Clerical Work
งานการเงินและบัญชี
Section of Finance and Accounting
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
Division of Building Control and City Planning
งานธุรการ
Section of Clerical Work
ฝ่ายควบคุมอาคาร
Subdivision of Building Control
งานควบคุมอาคาร
Section of Building Control
งานขออนุญาตอาคาร
Section of Permit
ฝ่ายผังเมือง
Subdivision of City Planning
งานจัดทำผังเมือง
Section of City Planning
งานควบคุมผังเมือง
Section of City Planning Control
ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
Division of Construction Control and City Planning
งานธุรการ
Section of Clerical Work
ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
Subdivision of Civil Engineering
งานวิศวกรรมโยธา
Section of Civil Engineering
ฝ่ายสถาปัตยกรรม
Subdivision of Architecture
งานสถาปัตยกรรม
Section of Architecture
ส่วนการโยธา
Division of Civil Works
งานธุรการ
Section of Clerical Work
ฝ่ายสาธารณูปโภค
Subdivision of Public Utilities
งานสาธารณูปโภค
Section of Public Utilities
งานสวนสาธารณะ
Section of Public Parks
งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
Section of Roads and Bridges Maintenance
งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
Section of Premises and Public Electricity
งานเรือนเพาะชำและขยายพันธ์
Section of Planting House and Propagation
งานควบคุมและรักษาสถานที่
Section of Premises Control and Maintenance
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร
Mechanical Engineering and Traffic System Center
งานศูนย์เครื่องจักรกล
Section of Mechanical Engineering Center
งานวิศวกรรมจราจร
Section of Traffic Engineering
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
Subdivision of Sanitary Works
งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
Section of Garbage and Waste Disposal
งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
Section of Waste Water Control and Treatment
สำนัก/ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Bureau/ Division of Public Health and Environment
ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Division of Public Health and Environmental Promotion
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
Group of Health Promotion
งานสาธารณสุขชุมชน
Section of Community Health
งานวิชาการและแผนงาน
Section of Technical Services and Planning
กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค
Group of Disease Prevention and Control
งานป้องกันโรคติดต่อ
Section of Communicable Disease Prevention
งานควบคุมโรคติดต่อ
Section of Communicable Disease Control
งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด
Section of Drugs Addicted Prevention and Treatment
กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
Group of Environmental Promotion
งานสุขาภิบาล
Section of Sanitation
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
Section of Environmental Health
งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
Section of Garbage and Waste Disposal Development
งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ
Section of Pollution and Nuisance Control
ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Division of Public Health and Environmental Services
กลุ่มงานบริการการแพทย์
Group of Medical Services
งานทันตสาธารณสุข
Section of Dental Hygiene
งานเภสัชกรรม
Section of Pharmaceutical
งานชันสูตรและรังสีวิทยา
Section of Investigation and Radiography
กลุ่มงานบริการสิ่งแวดล้อม
Group of Environmental Services
งานสัตวแพทย์
Section of Animal Disease / Section of Veterinary Medicine
งานบริการรักษาความสะอาด
Section of Cleaning Services
งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
Section of Waste Control
กลุ่มงานบริการสาธารณสุข
Group of Public Health Center
ศูนย์บริการสาธารณสุข
Public Health Center
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Subdivision of General Administration
งานธุรการ
Section of Clerical Works
งานการเงินและบัญชี
Section of Finance and Accounting
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
Subdivision of Public Health Administration
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
Section of Sanitation and Environmental Health
งานแผนงานสาธารณสุข
Section of Public Health Planning
งานเผยแพร่และฝึกอบรม
Section of Health Information and Training
งานรักษาความสะอาด
Section of Cleaning
ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
Subdivision of Public Health Services and Promotion
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
Section of Public Health Centers
งานส่งเสริมสุขภาพ
Section of Public Health Promotion
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
Section of Communicable Disease Prevention and Control
สำนัก/ กองสวัสดิการสังคม
Bureau / Division of Social Welfare
ส่วนสังคมสงเคราะห์
Division of Social Welfare
ฝ่ายสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
Subdivision of Child and Youth Security
งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
Section of Child and Youth Security
ฝ่ายกิจการสตรีและคนชรา
Subdivision of Women and the Elderly Affairs
งานกิจการเด็กและคนชรา
Section of Children and the Elderly Affairs
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
Subdivision of Social Work
งานสังคมสงเคราะห์
Section of Social Work
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
Subdivision of Social Welfare Promotion
งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
Section of Social Welfare Promotion
ส่วนพัฒนาชุมชน
Division of Community Development
ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน
Subdivision of Community Development Promotion
งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
Section of Community Development Promotion
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
Subdivision of Occupational Development and Promotion
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
Section of Occupational Development and Promotion
ฝ่ายบริหารทั่วไป
Subdivision of General Administration
งานธุรการ
Section of Clerical Works
งานสารบรรณ
Section of Documentary Management
งานเลขานุการผู้บริหาร
Section of Executive Secretary
งานรัฐพิธี
Section of National Ceremony Affairs
สำนัก/ กองประปา
Bureau/ Division of Water Supply
ส่วนผลิต
Division of Production
ฝ่ายผลิต
Subdivision of Production
ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
Subdivision of Water Quality Analysis
ฝ่ายมาตรวัดน้ำ
Subdivision of Water Meter
ส่วนบริการและซ่อมบำรุง
Division of Distribution and Maintenance
ฝ่ายติดตั้ง
Subdivision of Placing
ฝ่ายซ่อมบำรุง
Subdivision of Maintenance
ฝ่ายบริการสาธารณะ
Subdivision of Public Services
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Subdivision of General Administration
ฝ่ายการเงินและบัญชี
Subdivision of Finance and Accounting
งานนิติการ
Section of Legal Affairs
งานนิติการสัญญาฯ
Section of Legal Contract Affairs
งานตราเทศบัญญัติทางด้านการประปา
Section of Local Legislation for Water Supplies
สำนัก/ กองการแพทย์
Bureau/ Division of Medical Services
ส่วนบริการการแพทย์
Division of Medical Services
ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
Subdivision of Technical Services and Planning
งานนโยบายและแผน
Section of Policy and Planning
งานบริการทางการแพทย์
Section of Medical Services
งานบริการทางพยาบาล
Section of Nursing Services
ฝ่ายเภสัชกรรม
Subdivision of Pharmaceutical
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
Subdivision of Dental Hygiene
ฝ่ายชันสูตรและรังสีวิทยา
Subdivision of Investigation and Radiography
ส่วนการพยาบาล
Division of Nursing
ฝ่ายเวชกรรมสังคม
Subdivision of Out-Reach Health Services
งานเวชกรรม
Section of Health Services
ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
Subdivision of Outpatient and Accident
ฝ่ายผู้ป่วยในและห้องคลอด
Subdivision of Inpatient and Delivery
ฝ่ายห้องผ่าตัดและวิสัญญี
Subdivision of Surgery and Anesthetization
ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Division of Public Health and Environment
ศูนย์บริการสาธารณสุข
Public Health Centers
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
Section of Public Health Centers
กองช่างสุขาภิบาล
Division of Sanitary Works
งานการคลัง
Section of Finance
งานธุรการ
Section of Clerical Work
ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
Subdivision of Used Materials Management
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
Section of Garbage and Waste Incineration
งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง
Section of Mechanical Engineering and Maintenance
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
Subdivision of Water Quality Management
งานแบบแผนและก่อสร้าง
Section of Building Control
งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
Section of Waste Water Control and Treatment
งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม
Section of Maintenance and Repair
งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
Section of Water Quality Analysis
แขวง
Municipal District
สำนักงานแขวง
Municipal District Office
งานการคลัง
Section of Finance
งานช่าง
Section of Public Works
งานสาธารณสุขชุมชน
Section of Community Health
งานการศึกษา
Section of Education
งานสวัสดิการสังคม
Section of Social Welfare
งานการประปา
Section of Water Supply
รายชื่อตำแหน่งของเทศบาล - List of Positions in Municipalities
นายกเทศมนตรี
Mayor
รองเทศมนตรี
Deputy Mayor
คณะเทศมนตรี
Municipal Executive Board
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
Advisor to the Mayor
เลขานุการนายกเทศมนตรี
Secretary to the Mayor
ประธานสภาเทศบาล
Chairman of the Municipal Council
รองประธานสภาเทศบาล
Vice Chairman of the Municipal Council
สมาชิกสภาเทศบาล
Member of the Municipal Council
เลขานุการสภาเทศบาล
Secretary of the Municipal Council
ปลัดเทศบาล
Municipal Clerk
หัวหน้าฝ่าย
Subdivision Chief, Chief of the ... Subdivision, Chief of the Subdivision of ...
หัวหน้างาน
Section Chief, Chief of the ... Section, Chief of the Section of ...
หัวหน้าแขวง
Municipal District Chief
รายชื่อหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) - Directory of Subdistrict Administrative Organizations (SAO)
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
Office of the ... Subdistrict Administrative Organization
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Subdistrict Administrative Organization Council
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Office of the Chief Administrator of the SAO
ฝ่าย (งาน) บริหารทั่วไป
Subdivision (Section) of General Administration
ฝ่าย (งาน) นโยบายและแผน
Subdivision (Section) of Policy and Planning
ฝ่าย (งาน) กฎหมายและคดี
Subdivision (Section) of Legal Affairs
ฝ่าย (งาน) เทศกิจ
Subdivision (Section) of Law Enforcement
ฝ่าย (งาน) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
Subdivision (Section) of Tourism Promotion
ฝ่าย (งาน) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Subdivision (Section) of Disaster Prevention and Mitigation
กองคลัง
Division of Finance
ฝ่าย (งาน) การเงิน
Subdivision (Section) of Finance
ฝ่าย (งาน) บัญชี
Subdivision (Section) of Accounting
ฝ่าย (งาน) พัฒนาและจัดเก็บรายได้
Subdivision (Section) of Financial Resources Development and Collection
ฝ่าย (งาน) ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
Subdivision (Section) of Supplies and Property Registration
กองช่าง (ส่วนโยธา)
Division of Public Works (Civil Works)
ฝ่าย (งาน) ก่อสร้าง
Subdivision (Section) of Building
ฝ่าย (งาน) ออกแบบและควบคุมอาคาร
Subdivision (Section) of Design and Building Control
ฝ่าย (งาน) ผังเมือง
Subdivision (Section) of City Planning
ฝ่าย (งาน) ประสานสาธารณูปโภค
Subdivision (Section) of Public Utilities Coordination
ฝ่าย (งาน) สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
Subdivision (Section) of Social Work and Community Development
ฝ่าย (งาน) สังคมสงเคราะห์
Subdivision (Section) of Social Work
ฝ่าย (งาน) ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
Subdivision (Section) of Occupational Promotion and Women Development
กอง (ส่วน) ส่งเสริมการเกษตร
Subdivision (Section) of Agriculture Promotion
ฝ่าย (งาน) ส่งเสริมการเกษตร
Subdivision (Section) of Agriculture Promotion
ฝ่าย (งาน) ส่งเสริมปศุสัตว์
Subdivision (Section) of Livestock Promotion
กอง (ส่วน) การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Division of Education Religious and Culture
ฝ่าย (งาน) บริหารการศึกษา
Subdivision (Section) of Educational Administration
ฝ่าย (งาน) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Subdivision (Section) of Education Religious and Culture Promotion
ฝ่าย (งาน) กิจการโรงเรียน
Subdivision (Section) of Educational Affairs
กอง (ส่วน) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Division of Public Health and Environment
ฝ่าย (งาน) อนามัยและสิ่งแวดล้อม
Subdivision (Section) of Health and Environment
ฝ่าย (งาน) ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
Subdivision (Section) of Public Health Promotion
ฝ่าย (งาน) รักษาความสะอาด
Subdivision (Section) of Cleaning
ฝ่าย (งาน) ควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Subdivision (Section) of Environmental Quality Control and Management
ฝ่าย (งาน) ควบคุมโรค
Subdivision (Section) of Disease Control
ฝ่าย (งาน) บริการสาธารณสุข
Subdivision (Section) of Public Health Services
รายชื่อตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) - List of Positions in Subdistrict Administrative Organizations (SAO)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Chief Executive of the SAO
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Deputy Chief Executive of the SAO
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Secretary to the Chief Executive of the SAO
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Chief Administrator of the SAO
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Deputy Chief Administrator of the SAO
หัวหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
Chief of the Office of the SAO
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Chairman of the SAO Council
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Vice Chairman of the SAO Council
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Secretary of the SAO Council
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Member of the SAO Council
หัวหน้าฝ่าย
Subdivision Chief, Chief of the ... Subdivision, Chief of the Subdivision of ...
หัวหน้างาน
Section Chief, Chief of the ... Section, Chief of the Section of ...
รายชื่อหน่วยงานของเมืองพัทยา - Directory of Organizations in the City of Pattaya
สภาเมืองพัทยา
Pattaya City Council
ศาลาว่าการเมืองพัทยา
Office of the Pattaya City
สำนักปลัดเมืองพัทยา
Office of the Pattaya City Manager
รายชื่อตำแหน่งเมืองพัทยา - List of Positions in the City of Pattaya
ผู้อำนวยการกอง
Division Director, Director of the Division of ..., Director of the ... Division
หัวหน้าฝ่าย
Subdivision Chief, Chief of the ... Subdivision, Chief of the Subdivision of ...
นายกเมืองพัทยา
Pattaya City Mayor
รองนายกเมืองพัทยา
Deputy Mayor of the Pattaya City
เลขานุการนายกเมืองพัทยา
Secretary to the Pattaya City Mayor
ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา
Advisor to the Pattaya City Mayor
สภาเมืองพัทยา
Pattaya City Council
ศาลาว่าการเมืองพัทยา
Office of the Pattaya City
ประธานสภาเมืองพัทยา
Chairman of the Pattaya City Council
รองประธานสภาเมืองพัทยา
Vice Chairman of the Pattaya City Council
สมาชิกสภาเมืองพัทยา
Member of the Pattaya City Council
เลขานุการสภาเมืองพัทยา
Secretary of the Pattaya City Council
ปลัดเมืองพัทยา
Pattaya City Manager
รองปลัดเมืองพัทยา
Assistant Pattaya City Manager
หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา
Head of the Office of the Pattaya City Manager
หัวหน้างาน
Section Chief, Chief of the ... Section, Chief of the Section of ...
รายชื่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร - Directory of Bangkok Metropolitan Administrations (BMA)
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
Office of The Bangkok Metropolitan Administration (BMA), BMA City Hall
สภากรุงเทพมหานคร
Bangkok Metropolitan Assembly
เขต
District
สภาเขต
District Council
สำนักงานเขต
District Office
รายชื่อตำแหน่งของกรุงเทพมหานคร - List of Positions in Bangkok Metropolitan Administrations (BMA)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Governor of BMA
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Deputy Governor of BMA
ปลัดกรุงเทพมหานคร
Permanent Secretary for BMA
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
Deputy Permanent Secretary for BMA
ผู้อำนวยการเขต
District Director
รายชื่อตำแหน่งในสายงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - List of Positions in Different Sectors of Provincial Administrative Organizations
กลุ่มงานนักบริหาร - Group of Administration
นักบริหารงาน อบจ.
PAO Administration Officer
นักบริหารงานเทศบาล
Municipal Administration Officer
นักบริหารงาน อบต.
SAO Administration Officer
นักบริหารงานทั่วไป
General Administration Officer
นักบริหารงานการคลัง
Financial Administration Officer
นักบริหารงานช่าง
Public Works Administration Officer
นักบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration Officer
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
Social Welfare Administration Officer
นักบริหารงานประปา
Water Supply Administration Officer
นักบริหารการศึกษา
Educational Administration Officer
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
Sanitary Administration Officer
นักบริหารงานเมืองพัทยา
Administration Officer of the Pattaya City
นักบริหารงานนโยบายและแผน
Plan and Policy Administration Officer
นักบริหารงานการเกษตร
Agricultural Administration Officer
กลุ่มงานธุรการ สถิติ ประชาสัมพันธ์ ท่องเที่ยว นิติการ และบรรเทาสาธารณภัย - Group of General Administration, Statistics, Public Relations, Tourism, Legal and Disaster Mitigation
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Plan and Policy Analyst
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Plan and Policy Analyst
นิติกร
Legal Officer
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
Assistant Public Relations Officer
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
Public Relations Officer
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
Public Relations Technical Officer
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Data Entry Operator
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
Computer Programmer
บุคลากร
Personnel Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administrative Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรกิจ
Clerical Administrative Officer
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Assistant Clerical Officer
เจ้าพนักงานธุรการ
Clerical Officer
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
Assistant Registration Officer
เจ้าพนักงานทะเบียน
Registration Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
Registration and Identification Card Administration Officer
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
Environmental Technical Officer
นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว
Tourism Development Technical Officer
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
Assistant Tourism Promotion Officer
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
Tourism Promotion Officer
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
Tourism Development Officer
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Assistant Disaster Prevention and Relief Officer
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Disaster Prevention and Relief Officer
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
Assistant City Law Enforcement Officer
เจ้าพนักงานเทศกิจ
City Law Enforcement Officer
กลุ่มงานการคลัง - Group of Finance
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
Internal Auditor
เจ้าหน้าที่การคลัง
Assistant Fiscal Officer
เจ้าพนักงานการคลัง
Fiscal Officer
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
Assistant Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Officer
นักวิชาการการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Technical Officer
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
Assistant Revenue Collecting Officer
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Revenue Collecting Officer
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
Revenue Collecting Technical Officer
นักวิชาการพัสดุ
Supplies Technical Officer
เจ้าหน้าที่พัสดุ
Assistant Supplies Officer
เจ้าพนักงานพัสดุ
Supplies Officer
กลุ่มงานแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ - Group of Medical Profession, Nursing, Public Health and Science
นายแพทย์
Medical Doctor
ทันตแพทย์
Dentist
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
Dental Health Care Technician
นักวิชาการสัตวแพทย์
Veterinarian
สัตวแพทย์
Chief Veterinarian
นักวิชาการสุขาภิบาล
Sanitation Researcher
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
Sanitation Officer
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
Assistant Sanitation Officer
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
Health Promotion Technical Officer
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
Health Promotion Officer
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
Assistant Health Promotion Officer
ผดุงครรภ์สาธารณสุข
Midwife
พยาบาลวิชาชีพ
Professional Nurse
พยาบาลเทคนิค
Technical Nurse
เจ้าหน้าที่พยาบาล
Nurse
เภสัชกร
Pharmacist
ผู้ช่วยเภสัชกร
Assistant Pharmacist
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
Radiographic Technician
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Scientist
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Laboratory Chief Technician
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Laboratory Technician
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
Community Health Care Officer
ทันตอนามัย
Dental Hygiene Technician
เจ้าหน้าที่เอกซเรย์
X-Ray Technician
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
Laboratory Technician
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
Laboratory Chief Technician
นักวิทยาศาสตร์
Scientist
โภชนากร
Nutritionist
เจ้าพนักงานโภชนาการ
Nutrition Officer
นายช่างผังเมือง
City Planning Chief Technician
กลุ่มงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และช่างเทคนิค - Group of Architecture, Engineering, and Technicians
สถาปนิก
Architect
ช่างโยธา
Civil Works Technician
นายช่างโยธา
Civil Works Chief Technician
ช่างผังเมือง
City Planning Technician
นักผังเมือง
City Planner
ช่างเขียนแบบ
Draftsman
นายช่างเขียนแบบ
Chief Draftsman
ช่างศิลป์
Graphic Designer
นายช่างศิลป์
Chief Graphic Designer
ช่างภาพ
Photographer
นายช่างภาพ
Chief Photographer
วิศวกรไฟฟ้า
Electrical Engineer
วิศวกรเครื่องกล
Mechanical Engineer
วิศวกรโยธา
Civil Engineer
วิศวกรสุขาภิบาล
Sanitary Work Engineer
นักวิชาการจราจร
Traffic Technical Officer
นายช่างสำรวจ
Chief Surveyor
ช่างสำรวจ
Surveyor
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering
ช่างเครื่องยนต์
Automotive Mechanic
ช่างไฟฟ้า
Electrician
นายช่างไฟฟ้า
Chief Electrician
กลุ่มงานประปา - Group of Waterworks
เจ้าหน้าที่การประปา
Assistant Water Supply Officer
เจ้าพนักงานการประปา
Water Supply Officer
กลุ่มงานสวัสดิการ สังคมและการเกษตร - Group of Welfare, Social and Agriculture
นักสังคมสงเคราะห์
Social Worker
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
Assistant Community Development Officer
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Community Development Officer
นักพัฒนาชุมชน
Community Developer
เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ
Public Park Tender
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
Public Park Tending Officer
นักวิชาการสวนสาธารณะ
Public Park Tending Technical Officer
นักวิชาการเกษตร
Agricultural Technical Officer
กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา - Group of Education, Religions, Art & Cultures and Sports
เจ้าหน้าที่สันทนาการ
Recreation Officer
บรรณารักษ์
Librarian
นักวิชาการศึกษา
Education Technical Officer
เจ้าพนักงานห้องสมุด
Library Services Officer
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Assistant Library Services Officer
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
Youth Center Officer
เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
Assistant Youth Center Officer
ครูใหญ่
Headmaster
ผู้ช่วยครูใหญ่
Assistant Headmaster
ครู
Teacher
อาจารย์ใหญ่
Principal
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
Assistant Principal
อาจารย์
Teacher, Professor
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Director of ... School
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
Assistant Director of ... School
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
Director of ... College
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย
Assistant Director of ... Collegeคู่มือแปลเอกสาร GTTM

GTTM - บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ-ฉบับประเทศไทย-อังกฤษ-ไทย
GTTM - ชื่อวิชา กศน_ เป็นภาษาอังกฤษ
GTTM - คำศัพท์ศาล
GTTM - ศัพท์ทหารปี 2563 กรมสารบัญ
GTTM - กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
GTTM - รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัพเดต 2564
GTTM - saraban police_การใช้ตัวย่อในงานตำรวจ
GTTM - ศัพท์กรมทางหลวง
GTTM - การสะกดเขตการปกครองไทย
GTTM - การแปลเลขถนน พระรามต่างๆ
GTTM - คำศัพท์การทูต
GTTM - หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ (ราชกิจจานุเบกษา)
GTTM - หลักเกณฑ์การทับศัพท์-สำนักราชบัณฑิต
GTTM - คำศัพท์สำนักงานเขต ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ศ.จังหวัด ท.อำเภอ อบต. เทศบาล อบจ. Thai-English
GTTM - การแปลตำแหน่งข้าราชการพลเรือน Thai to English (อัพเดต พรบ.2552)
GTTM - หลักเกณฑ์การทับศัพท์ตัวอักษรอังกฤษ-โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
GTTM - การแปล - สัญชาติ ชื่อประเทศ
GTTM - คำศัพท์กองทัพไทย สามเหล่าทัพ อัพเดต 2561
GTTM - คู่มือการแปลชื่อ โดยสำนักราชบัณฑิตยสภา และกรมการกงสุล
GTTM - คู่มือคำศัพท์ชื่อเมืองพม่า
GTTM - คู่มือคำศัพท์มณฑลและเมืองสำคัญในประเทศจีน
GTTM - ศัพท์แปลบัญญัติตำรวจ-ไทยเป็นอังกฤษ